ارتباط با ما

آدرس :اصفهان – شهرضا – شهرک صنعتی بزرگ رازی – خیابان دوم- فاز ۳ – میدان توسعه – بلوار توسعه – بلوار پیشتازان- انتهای بلوار – شرکت فولاد گستر حداد

تلفن ها :

دفتر مرکزی ( فروش -حسابداری – مدیرعامل ) : ۰۳۱۳۶۰۰۸۸۸۸

امور اداری و حقوق دستمزد : ۰۳۱۵۳۳۰۲۱۲۴ آقای خرمی

خرید فروش داخلی :  ۰۳۱۵۳۳۰۲۱۲۶ آقای شریعتی

حسابداری مالی : ۰۳۱۵۳۳۰۲۱۲۵   خانم قوامی

صندوق :۰۳۱۵۳۳۰۲۱۳۲   آقای کاظمی

تخلیه و بارگیری : ۰۳۱۵۳۳۰۲۱۳۱-۰۳۱۵۳۳۰۲۱۳۰   آقای حاجتی