استخدام نیروی فروش و بازرگانی

فروش و بازاریابی-1

فرم استخدام
  • آخرین حقوق دریافتیعلت قطع همکاریمدت همکاریسمتزمینه فعالیت شرکتنام شرکت/سازمان 
    Add a new row
  • مهارت های عمومی

  • مهارت های تخصصی

  • Accepted file types: txt, jpg, doc, rar, zip.
    فقط فرمت txt, jpg, doc, rar, zip